Background
Corner

07.2009. Anastasia Petryk. "Tishkom-nishkom" (The song is about gnomes). Hotel in city Novoyavorivsk of Lviv region, Live

eng